سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (رض)  
پژوهشگر 
1375/07/01 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
آموزش (هیئت علمی تمام وقت)  
1373/07/02 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) 
پژوهشگر 
1375/07/03 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي  
مدرس 
1374/07/01 
 
--- 
تدریس 
مدرسه شهيدين  
مدرس 
1375/07/01 
1377/03/31 
--- 
تدریس 
جامعة الزهراء  
مدرس 
1375/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
مدرس 
1373/07/02 
 
--- 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1374/07/02 
 
--- 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
1375/07/01 
1377/03/28 
---